He ʻŌlelo Ola, Hilo Field Study 2017

 ʻO Ka ʻŌlelo Ke Kaʻā O Ka Mauli - Language Binds Us To Our Cultural Identity

February 28 - March 1, 2017

Overview                                        Register